Zgodovina gradu

Več kot tisoč let je minilo, bilo je 10. aprila leta 1004, odkar je v italijanskem Trentu nemški kralj Henrik II. podaril briksenškemu škofu Albuinu in njegovi škofiji posest Bled na Kranjskem v zahvalo za podporo pri utrditvi nemške oblasti v tem delu severne Italije. Gradu v tej darilni listini ni bilo zaslediti. Najverjetneje pa je na strmi beli skali že stal romanski stolp. Leta 1011 je cesar Henrik II. darovnico razširil na grad in na zemljo v velikosti trideset kraljevih kmetij (ozemlje med obema Savama).

Toda že ob naslednji omembi Bleda iz leta 1011, ki prav tako izvira iz darovnice kralja Henrika II., je s tem imenom izrecno mišljen tamkajšnji grad na pečini – castellum Veldes .Ta druga darilna listina iz leta 1011 dokazuje, da je grajska stavba že stala. Sabionski škofje so sedež škofije med Brennerjem in Bolzanom na južnem Tirolskem po letu 1000 preselili v Briksen. Darilna listina o podaritvi posesti Bled je bila shranjena v škofijskem arhivu v Briksnu.

Izvor imena Bled

V srednjeveških virih se ime Bleda omenja le v nemški obliki Veldes.
Po mnenju Frana Ramovša naj bi slovenska oblika Bled, ki je sicer prvič dokumentirana v novem veku, nastala že okoli leta 800 iz starejše beld ali pelt, iz katere naj bi nastala tudi nemška oblika Veldes. Valvasor je menil, da je nastala iz Felsen, kraj naj bi dobil ime po pečini, na kateri stoji blejski grad. Blejski grad je po času omembe najstarejši grad na Slovenskem.

Menjava lastnikov in upravljavcev skozi čas

Briksenški škofje niso nikdar živeli na Bledu, zelo redko so prihajali iz skoraj 300 km oddaljenega Briksna, saj je bilo do Kranjske šest dni ježe s štirimi konji po dolinah z neštetimi nevarnostmi. Blejsko posest so upravljali ministeriali, oskrbniki in gradiščani po grajskem fevdnem pravu. Kasneje so briksenški škofje svojo posest dajali v zakup. Prvi zakupnik je bil Konradt von Kreigh, rodbina Kreigh je ostala zakupnik skoraj dvesto let. Za njimi in njihovimi sorodniki Turni je postal zakupnik junak iz turških bojev Herbard Auersperg Turjaški. Grad je skušal odkupiti za svojo družino, zato ga je po potresu leta 1511 tudi obnavljal. V času njegovega zakupništva je bilo na gradu močno oporišče protestantizma, tu se je junija leta 1561 ustavil tudi Primož Trubar. Kasnejša zakupnika sta bila Ivan Josip Lenkovič in grof Žiga Turn. Po zakupništvu so škofje postavljali glavarje, do 18. stoletja so bili to plemiči, kasneje meščani. Nekateri so stanovali na Bledu, drugi so upravljali posest s pomočjo oskrbnikov. 

Prav zaradi menjavanja upravljavcev  na gradu kakšne bogate opreme z zgodovinsko vrednostjo kasneje ni bilo. Blejsko gospostvo je bilo leta 1803 podržavljeno. Ko je Napoleon zasedel Kranjsko, je gospostvo pripadlo Ilirskim provincam. Briksenška škofija je leta 1838 dobila vrnjeno posest. Po odpravi fevdalnega reda leta 1848 briksenški lastniki niso zmogli vse večjih stroškov, zato so leta 1858 blejsko imetje prodali podjetniku, lastniku jeseniške železarne, Viktorju Ruardu.  Ruard je grad in grajsko posest prodal veletrgovcu Adolfu Muhru leta 1882. Nemirna zgodovina gradu se je nadaljevala in leta 1918 je grad z jezerom in otokom kupil blejski hotelir Ivan Kenda. Imel je velike načrte, grad je želel preurediti v hotel. Zainvestiral se je in vse premoženje mu je leta 1937 zasegla Zadružna gospodarska banka, za njo je posest prevzela Dravska banovina. 18. avgusta 1947 je na gradu izbruhnil požar, ki je uničil precejšen del strehe. Zgodovina Blejskega gradu je pestra in burna.

Strokovna obnova Blejskega gradu

Leta 1952 se je začela organizirana strokovna obnova gradu po načrtih arhitekta Toneta Bitenca, učenca Jožeta Plečnika. Obdobje obnove je trajalo kar deset let, dela so bila zaključena leta 1961. V letih obnove je Blejski grad dobival nekoliko modernejšo ureditev, prilagojeno turističnim ogledom.

Zavod za kulturo Bled je leta 2008 prenovil muzejski del Blejskega gradu.
Blejski grad Blejski grad Blejski grad Blejski grad
 
   
www.slovenia.info www.bled.si www.facebook.si www.twitter.com www.youtube.com www.forsquare.com www.wikipedia.org www.tripadvisor.co.uk